Adatkezelési tájékoztató és ÁSZF

1. A SZOLGÁLTATÓ

1.1. A www.skilltrade.hu honlapot és az azon működő online áruházat a „SKILL-TRADE” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: “Szolgáltató”) üzemelteti.
1.2. A Szolgáltató adatai:
1.2.1. cégneve: „SKILL-TRADE” Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.2. rövidített cégneve: SKILL-TRADE Kft.
1.2.3. székhelye: 2142 Nagytarcsa, Déri Miksa utca 6.
1.2.4. nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
1.2.5. cégjegyzékszám: 13-09-213463
1.2.6. vezető tisztségviselő: Bánhalmi Éva és Bánhalmi Mihály ügyvezetők
1.2.7. adószám: 10491582-2-13
1.2.8. közösségi adószám: HU10491582
1.2.9. kapcsolattartási telefonszám: +36/1/221-36-53 (munkanapokon 8:30 és 16:00 óra között)
1.2.10. kapcsolattartási elektronikus levélcím: rendeles@skilltrade.hu
1.2.11. bankszámla vezető bank: MKB Bank Nyrt.
1.2.12. bankszámlaszám: 10300002-20352220-00003285

1.3. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-67190/2013

2. FOGALMAK

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:
2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.
2.2. „Vevő”: a terméket megvásárló Fogyasztó, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vagy jogi személy.
2.3. „Felek”: a Szolgáltató és a Vevő együttes megjelölése.
2.4. „Termék”: a Szolgáltató által értékesített vendéglátóipari és nagykonyhai gépek, műszaki vagy egyéb áruk.
2.5. „Vételár”: a Terméknek a Honlapon megtalálható vételára (ellenértéke).
2.6. „Számla”: a Szolgáltató által a Termék Vételára vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.
2.7. „Honlap”: a Szolgáltató honlapja, amely a www.skilltrade.hu címen érhető el.
2.8. „Adatvédelmi Szabályzat”: a Szolgáltató által a Honlaphoz kapcsolódóan alkalmazott, a Vevő adatainak védelmével, regisztrációjával és a kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó szabályzat.
2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.
2.12. „NGM Rendelet”: a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

3. AZ ÁSZF TÁRGYA

3.1. A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató eladja, a Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadásával a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásra kerül, amelynek hiányában a Szolgáltató és a Vevő közötti adásvétel nem jön létre.
3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

4. A REGISZTRÁCIÓ, ADATKÖZLÉS

4.1. A megrendelésnek, a Termékek Honlapon történő megvásárlásának előfeltételét képezi a Honlapon történő regisztráció, amelynek menete és adattartama a https://skilltrade.hu/belepes felületen érhető el.
4.2. A Vevő a regisztrációját bármikor törölheti, ezen törlés azonban nem vonatkozik a folyamatban lévő vagy már teljesített vásárlásaival kapcsolatos adatokra.
4.3. A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevők által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
4.4. A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő az adatainak megadásakor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával.
4.5. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által megadott adatok valósak és helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Szolgáltató az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.
4.6. A megrendeléssel a Vevő elfogadja a Szolgáltató adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.
4.7. A regisztrációval, adatközléssel és –törléssel, valamint adatvédelemmel kapcsolatos egyéb részletszabályokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

5. A MEGRENDELÉS ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelésekre kizárólag elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód, a regisztrációt követően. A Szolgáltató az egyéb módon – így különösen személyesen, telefonon, faxon, e-mailen – leadott rendelések teljesítését más feltételekkel vállalja. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap által felajánlott ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.
5.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, a megrendelés elküldését követő 24 (huszonnégy) órán belül – illetve, amennyiben a megrendelés elküldésére munkaszüneti vagy pihenőnapon kerül sor, úgy legkésőbb a megrendelés leadását követő második munkanap 10:00-ig – megküldi a Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.
5.3. A megrendelés és annak visszaigazolása interneten kötött, de nem aláírt és nem iktatott szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
5.4. A Vevő a Vételárat utánvéttel, legkésőbb a Termék átvételével egyidejűleg készpénzben vagy a Termék megrendelésekor a Honlapon található bankszámlára történő átutalás útján köteles kiegyenlíteni. A Vételár kiegyenlítése a Termék átadásának és a tulajdonjog Vevő általi megszerzésének előfeltételét képezi, ennek elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Szolgáltató kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.
5.5. A Honlapon feltüntetett Vételár magyar forintban és euroban, nettó és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.
5.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett Vételárat visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.
5.7. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének egyéb részletes feltételei a Honlapon a Garancia, Szerviz, Tervezés, Szállítási feltételek menüpontban olvashatóak.

6. A TERMÉK ÁTADÁSA, KISZÁLLÍTÁSA

6.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és van lehetősége átvenni a Vevő székhelyén ellenérték nélkül; míg személyes átvétel hiányában a Termék – Vevő által megjelölt magyarországi kézbesítési címre – kiszállítása kezdeményezhető külön költség megfizetése ellenében. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.
6.2. Kiszállítás esetén a Vevőt terheli a szállítást végző szolgáltató költsége, amelyet a Vevő az 5.4. pont szerint köteles megtéríteni. (Részletes költségek a Honlapon található táblázat szerint kerülnek meghatározásra.)
6.3. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
6.4. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.
6.5. Személyes átvétel választása esetén a Szolgáltató a második kézbesítést követő 5 (öt) napig térítésmentesen tárolja a Terméket, amely időtartamot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elektronikus levélben elállni. A jelen pontban rögzített szabályok értelemszerűen irányadók a szállítást végző szolgáltató esetleges sikertelen kézbesítése esetére. Az 5 (öt) nap elteltét követően a Vevőt a Honlapon található költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettség terheli, amelynek megfizetése a Termék átadásának és tulajdonjoga megszerzésének előfeltételét képezi.
6.6. A Szolgáltató a Termék átadásával egyidejűleg a Vevő részére igazolható módon magyar nyelven átadja a Termék rendeltetésszerű használatához szükséges okiratokat.
6.7. A Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék dokumentált átvételével száll át a Vevőre.
6.8. A Vevő nem jogosult a Termék kereskedelmi forgalomban történő továbbértékesítésére.

7. ELÁLLÁS

7.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.
7.2. A jelen ÁSZF 7.3. pontjában foglalt kivételtől eltekintve a Vevő indoklás nélkül – a Szolgáltató székhelyére írásban, aláírtan, ajánlott vagy ajánlott-tértivevényes küldeményként megküldött egyértelmű, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét tartalmazó mintanyilatkozat tartalmi elemeit tartalmazó írásbeli nyilatkozatával – elállhat a vásárlástól a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Szolgáltató részére. A Szolgáltató nem biztosítja az elállási jog interneten történő gyakorlásának lehetőségét, valamint a jelen pontban rögzített közlési módtól eltérő elállás sem minősül érvényesnek, joghatályosnak.
7.3. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, így különösen a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére előállított, vagy a Vevő személyére szabott Termék esetében. Mindezen túlmenően a Vevő elveszti az elállási jogát, amennyiben a Termék megsemmisül, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válik, a Vevő által megsérül vagy a Vevő elveszíti (kikerül a Termék birtokából).
7.4. Kézhezvételi időpont a Termék Szolgáltató székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Szolgáltató általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.
7.5. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Szolgáltató székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.
7.6. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék Vételárát, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a Vevő lakcímére történő készpénzes megküldéssel kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.
7.7. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül, vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 (kettő) időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.
7.8. A Vevő felel a Termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatából fakadó értékcsökkenés megtérítéséért.

8. FELELŐSSÉG. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke a Vételárra korlátozódik.
8.2. A Szolgáltató kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:
8.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;
8.2.2. a Honlapon található linkek szolgáltatóinak magatartásából, illetve harmadik személyek hirdetéseiből, promóciójából eredő károk;
8.2.3. a Vevő magatartásából eredő károk;
8.2.4. a Szolgáltató érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.
8.3. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.4. A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező, a Kormányrendelet mellékletéből átvett mintatájékoztató tartalmazza.

9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

9.1. Az ÁSZF 2015. […]. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
9.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.
10.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:
10.2.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;
10.2.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;
10.2.3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 5:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.
10.3. A Termékkel vagy a Szolgáltató magatartásával kapcsolatos panaszok, kérdések fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy munkaidőben a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Szolgáltató a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott vagy elektronikus levélben megküldött válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:
10.3.1. Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (Hoffmanné Dr Németh Ildikó, telefon: 061/872-91-71)
10.3.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)
10.4. A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.
10.5. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 10.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.
10.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.
10.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.
10.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.
10.9. A Szolgáltató tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.
10.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.
9.11. A Szolgáltató az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: [a Szolgáltató 1.2.1. pont alatti cégneve és 1.2.3. pont szerinti székhelye]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére szerződés tekintetében: [Termékek neve, esetleges azonosítószáma]

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Vevő neve:

A Vevő címe:

A Vevő aláírása:

Az elállás keltezési helye és időpontja:

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket Szolgáltató vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.